تماس با من
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
[email protected]
Ph: +1.831.705.5448
همکاری با من
[email protected]
Ph: +1.831.306.6725
بازگشت

مقالات اجتماعی

  • violet
  • Posted by violet
16 May 2024

اواخر سال ۱۳۹۲ مطابق با ۱۹ مارچ ۲۰۱۳ سفری داشتم به لهستان، در خیابانی به نام اینجینیرسکا در محله پراگ...

Read More
  • violet
  • Posted by violet
30 Mar 2024

دکتر مهر‌انگیز منوچهریان را می گویم. اولین دانشجوی حقوق زن که درِ دانشکده حقوق را بر روی زنان کشورگشود. مبارز...

Read More
  • violet
  • Posted by violet
30 Mar 2024

باغچه ایران زمین و وارطان“جبار باغچه بان” از آغازگران آموزش نوین در ایران است. او نخستین کسی بود که در...

Read More
  • violet
  • Posted by violet
10 Apr 2022

ایران یک جامعه کوتاه مدت این چکیده عنوان کتابی است از آقای همایون کاتوزیان پژوهشگر، تاریخ نگار، و اقتصاددان که...

Read More

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy