تماس با من
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
[email protected]
Ph: +1.831.705.5448
همکاری با من
[email protected]
Ph: +1.831.306.6725
بازگشت

علمی-پژوهشی

کارنامه پژوهشی

تهییه و تدوین کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴. کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، یک سند مهم در حوزه پژوهش و علمی است...

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy

کارنامه پژوهشی

تهییه و تدوین کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴. کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، یک سند مهم در حوزه پژوهش و علمی است...

  • دسته‌بندی

    علمی-پژوهشی

  • گروه سنی

    بزرگسال

  • ناشر

    دانشگاه شهید بهشتی

نمایش کتاب